Maria Paola Pizzonia, Giulia Berillo, Giorgia Bonamoneta